Úloha histórie vo vyučovaní matematiky

Home Materiály

V rámci posledných rokov vyšlo viacero zaujímavých diel týkajúcich sa používania histórie matematiky vo vyučovaní tohto predmetu. Spomeňme niektoré: Dve knihy obsahujúce články prezentované počas konferencie HPM (History and Pedagogy of Mathematics) jednej z pobočiek ICMI (The International Commission on Mathematical Instruction), prvá bola Vita Mathematica: Historical Research and Integration with Teaching, ed. R. Calinger (MAA 1996) a druhá Using History to Teach Mathematics: An International Perspective, ed. V. Katz (MAA 2000). Obe knihy obsahujú časti venované prednostiam integrácie histórie matematiky do jej vyučovania, ako aj konkrétne príklady takéhoto prístupu.

V rámci vedeckých časopisov vyšli špeciálne vydania týkajúce sa histórie matematiky používanej vo vyučovaní tohto predmetu: napr. v časopise For the Learning of Mathematics (1991), názov vydania bol The Experience of History in Mathematics Education: Two Benefits of Using History; v časopise Mathematics in School (v27, 1998), názov vydania History of Mathematics in School across Disciplines. V týchto časopisoch autori článkov pojednávali o vzťahoch histórie matematiky a vyučovania tejto vednej disciplíny. Sú tu tiež uvedené príklady projektov, ktoré využívali tento vzťah v edukačnej praxi. Množstvo odborníkov pojednáva tiež o problémoch používania histórie vo vyučovaní matematiky. Diskutuje sa vzťah medzi historickou hodnovernosťou a potrebami prispôsobiť historický obsah sylabom vyučovaných predmetov (Fried, Michael N. (2001). Can Mathematics Education and History of Mathematics Coexist? In: Science & Education 10, 391-408.).

V roku 2000 vyšla v knižnej podobe ICMI štúdia History in Mathematics Education, ed. J. Fauvel, J. van Maanen. Táto štúdia obsahuje príspevky 65 autorov ohľadne predností, metód, výsledkov, problémov a konkrétnych príkladov používania histórie ako vyučovacej metódy matematiky. V roku 2007 vyšla reedícia tejto štúdie, doplnená o najnovšie výsledky a prínosy v tejto oblasti.

Ako vidíme, problematika využívania histórie matematiky vo vyučovaní tejto vednej disciplíny je aktuálna a využiteľná v praxi. Na základe skúseností odborníkov je správne použitie histórie prínosom pre vyučovania matematiky na všetkých úrovniach škôl.