Materiály

Home Úloha histórie vo vyučovaní

V tejto časti sú materiály, určené na pomoc pri integrácii histórie do vyučovania matematickej analýzy.

Článok História matematickej analýzy ako motivačný prvok pri výučbe tohto predmetu týkajúci sa používania histórie vo vyučovaní matematickej analýzy, konkrétne nekonečných radov.

Abstrakt

V predkladanom článku opisujeme používanie histórie matematiky ako činiteľa, ktorý má potenciál ovplyvniť pozitívne vyučovanie matematiky. V článku sa venujeme výskumom týkajúcim sa vplyvov používania histórie vo vyučovaní a následne analyzujeme historický problém Grandiho radu a jeho aplikácie vo vyučovaní matematickej analýzy, konkrétne časti týkajúcej sa nekonečných radov. Cieľom článku je potom prezentovať takéto možnosti integrácie histórie matematiky do vyučovania matematickej analýzy na FMFI UK Bratislava so zámerom skvalitniť prípravu študentov na cvičeniach z daného predmetu.