Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 074UK-4/2014Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier

Články a knižné publikácie

PortalVS

Kontakt

 

Hlavným cieľom projektu je uskutočniť výskum efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier, publikovať jeho výsledky a zostaviť učebné materiály na zefektívnenie vyučovania matematiky.   Uvedený cieľ pozostáva z:

- Prípravy vhodných výskumných nástrojov.
- Prípravy a realizácie výskumu v rámci edukácie.
- Publikácie výsledkov výskumu a výskumných nástrojov.
- Publikácie zbierok hier, ktoré sa ukázali ako vhodné na zefektívnenie vyučovania matematiky ako aj hier, ktoré budú slúžiť na výučbu prierezového učiva v rámci matematiky a iných prírodných vied.

Táto stránka slúži na rozširovanie výsledkov realizovaných v rámci riešenia projektu.