Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 074UK-4/2014Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hierHome

Články vytvorené v rámci projektu


AFD Vankúš, Peter (50%); Matfiaková, Anna (50%): Active methods of mathematics education. 2014 Nitra : Univerzita Konštantína Filozova, 2014. ISBN 978-80-558-0613-6

ADF Vankúš, Peter (50%); Ochodničanová, Ivana (50%): Comparison of two research tools measuring attitudes towards mathematics. 2015 ISSN 2453-6083

AFD Uherčíková, Viera (100%): Using of Tangram in the mathematics education at primary school. 2015 Ružomberok : VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2015. ISBN 978- 80-561-0296-1

AFD Vankúš, Peter (100%): Development of pupils' attitudes towards mathematics. 2015 Ružomberok : VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2015. ISBN 978- 80-561-0296-1

BEE Uherčíková, Viera (100%): Využitie hlavolamu Tangram na rozvíjanie priestorovej predstavivosti pre učiteľov 1. stupňa. 2015 Praha : Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-7290-843-1

BEE Vankúš, Peter (100%): Výsledky vybraných výskumov používania didaktických hier v matematike. 2015 Praha : Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-7290-843-1

AFH Vankúš, Peter (50%); Ochodničanová, Ivana (50%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier. 2016 Žilina : EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-554-1279-5

BEF Uherčíková, Viera (100%): Motivačné úlohy vo vyučovaní geometrie. 2016 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2

BEF Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Námety pre učiteľov na motiváciu žiakov v geometrii. 2016 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2

BEF Vankúš, Peter (100%): Aktivity z matematického sústredenia - námety pre vyučovanie. 2016 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2

BEE Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Kontinuálne vzdelávanie na tému netradičného vyučovania matematiky. 2016 Praha : Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-894-3

BEE Vankúš, Peter (100%): Matematické sústredenie pre študentov učiteľstva. 2016 Praha : Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-894-3

ADF Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Analýza typov úloh podporujúcich poznávací proces v geometrii v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov MŠ. 2016 ISSN 1336-2232

Knižné publikácie vytvorené v rámci projektu

ACB Vankúš, Peter (100%): Zisťovanie efektívnosti vyučovacích metód. Analýza výskumov efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier. 2014 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8147-024-0

ACB Vankúš, Peter (100%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier. 2016 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8147-073-8

ACB Vankúš, Peter (100%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier: Učebné materiály. 2016 Bratislava : KEC FMFI UK Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8147-074-5