Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 007UK-4/2020Výskum vývoja postojov budúcich učiteľov matematiky s cieľom inovácie ich vysokoškolskej prípravyHome

Články vytvorené v rámci projektu

 

AFC Vankúš, Peter (100%): Methodology of the research on game based learning in mathematics education. ICERI 2020 : 13th international conference of education, research and innovation. - : 1. vyd. ISBN 978-84-09-24232-0. - Valencia : IATED, 2020. - S. 9898-9901. ISSN 2340-1095 http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2020.2230

AFC Vankúš, Peter (50%); Jakubička, Adam (50%): Beliefs about mathematics as important aspect of future mathematics teachers preparation. ICERI 2020 : 13th international conference of education, research and innovation. - : 1. vyd. ISBN 978-84-09-24232-0. - Valencia : IATED, 2020. - S. 9902-9908 ISSN 2340-1095 http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2020.2231

ADC Vankúš, Peter (100%): Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Quantitative Study. Mathematics, 2021, 9(9), 986. ISSN 2227-7390. https://doi.org/10.3390/math9090986

V3 Vankúš, Peter (100%): Game-Based Learning and Gamification Technologies in the Preparation of Future Mathematics Teachers. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 17(11), 2023, 53-67. ISSN 1865-7923. https://doi.org/10.3991/ijim.v17i11.39227

Knižné publikácie vytvorené v rámci projektu

 

O1 Čujdíková, M.(60%), Jakubička, A.(20%), Vankúš, P.(20%): Tri kapitoly týkajúce sa postojov študentov k matematike. Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-8147-124-7.