Materiály na stiahnutie

Home

Čo je to didaktická hra

 

Didaktické hry v matematike

Kniha - určená pre propagáciu didaktických hier vo vyučovaní matematiky. Nájdete tu teóriu týkajúcu sa používania didaktických hier. Kniha približuje tiež históriu používania hier vo vyučovaní a výskumy týkajúce sa integrácie hier do vyučovania matematiky na školách. Publikácia obsahuje 30 didaktických hier.

 

Články

Rozvoj matematických vedomostí žiakov prostredníctvom didaktických hier - článok obsahujúci krátky opis dvoch didaktických hier a úvahy o rozvoji matematických vedomostí žiakov pomocou používania takýchto hier v rámci vyučovania. (Tento článok vznikol v rámci vedeckého štipendia udeleného z projektu CPP - Centrum projektovej podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského financovaného z Európskeho sociálneho fondu.)

Matematické hry a analýza ich stratégie na úrovni stredoškolskej matematiky - článok opisuje používanie strategických matematických hier, t.j. hier kde sa dá matematickým spôsobom hľadať ich stratégia resp. taktika, v rámci vyučovania matematiky na strednej škole. Konkrétne to ilustrujeme na hre Zet-ká. (Aj tento článok vznikol v rámci vedeckého štipendia udeleného v druhom kole výzviev z projektu CPP - Centrum projektovej podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského financovaného z  Európskeho sociálneho fondu.)

Metodika práce s didaktickými hrami na hodinách matematiky druhého stupňa ZŠ  - v tomto článku opisujeme nami používanú metodiku výberu vhodnej didaktickej hry a jej aplikáciu na hodinách matematiky. (Článok bol publikovaný na konferencii Fórum pedagogiky 2006: Transformácia vzdelávania smerom k potrebám európskeho trhu práce.)

Efficacy of teaching mathematics with method of didactical games in a-didactic situation  -  (Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier v a-didaktickej situácii) je článok prezentujúci výsledky výskumu efektívnosti používania didaktických hier vo vyučovaní)

Influence of Didactical Games on Pupils’ Attitudes Towards Mathematics and Process of its Teaching - (Vplyv didaktických hier na postoje žiakov k matematike a k jej vyučovaniu) Článok bol prednesený na konferencii CERME5. Pojednáva o pozitívnych vplyvoch didaktických hier na postoje žiakov k matematike.

History and present of didactical games as a method of mathematics' teaching - (História a súčasnosť didaktických hier ako metódy vyučovania matematiky) Článok, ktorý bol uverejnený v časopise ADUC, Issue 5. Pojednáva o histórii a súčasnosti používania didaktických hier v matematike na Slovensku i vo svete a o výskumoch v tejto oblasti.