Materiály na stiahnutie

Home

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

Čo je to didaktická hra

O autorovi

 

Didaktické hry v matematike

Kniha určená pre propagáciu didaktických hier vo vyučovaní matematiky. Nájdete tu teóriu týkajúcu sa používania didaktických hier. Kniha približuje tiež históriu používania hier vo vyučovaní a výskumy týkajúce sa integrácie hier do vyučovania matematiky na školách. Publikácia obsahuje 30 didaktických hier.

 

Články

Rozvoj matematických vedomostí žiakov prostredníctvom didaktických hier - článok obsahujúci krátky opis dvoch didaktických hier a úvahy o rozvoji matematických vedomostí žiakov pomocou používania takýchto hier v rámci vyučovania. ( Tento článok vznikol v rámci vedeckého štipendia udeleného z projektu CPP - Centrum projektovej podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského financovaného z Európskeho sociálneho fondu.)

Matematické hry a analýza ich stratégie na úrovni stredoškolskej matematiky - článok opisuje používanie strategických matematických hier, t.j. hier kde sa dá matematickým spôsobom hľadať ich stratégia resp. taktika, v rámci vyučovania matematiky na strednej škole. Konkrétne to ilustrujeme na hre Zet-ká. (Aj tento článok vznikol v rámci vedeckého štipendia udeleného v druhom kole výzviev z projektu CPP - Centrum projektovej podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského financovaného z  Európskeho sociálneho fondu.)

Metodika práce s didaktickými hrami na hodinách matematiky druhého stupňa ZŠ  - v tomto článku opisujeme nami používanú metodiku výberu vhodnej didaktickej hry a jej následného pouľívania na hodinách matematiky. (Článok bol publikovaný na konferencii Fórum pedagogiky 2006: Transformácia vzdelávania smerom k potrebám európskeho trhu práce.)

Efficacy of teaching mathematics with method of didactical games in a-didactic situation   (Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier v a-didaktickej situácii) je článok prezentujúci výsledky výskumu efektívnosti používania didaktických hier vo vyučovaní.

Influence of Didactical Games on Pupils’ Attitudes Towards Mathematics and Process of its Teaching (Vplyv didaktických hier na postoje žiakov k matematike a k jej vyučovaniu) článok bol prednesený na konferencii CERME5. Pojednáva o pozitívnych vplyvoch didaktických hier na postoje žiakov k matematike.

History and present of didactical games as a method of mathematics' teaching (História a súčasnosť didaktických hier ako metódy vyučovania matematiky) je článok, ktorý bol uverejnený v zborníku ADUC, Issue 5. Pojednáva o histórii a súčasnosti používania didaktických hier v matematike na Slovensku i vo svete a o výskumoch v tejto oblasti.