Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 091UK-4/2012Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe

Home

Vysokoškolská učebnica
Didaktické hry v matematike

Vysokoškolská učebnica
Základy metodológie výskumu v teórii vyučovania matematiky

Učebný text Reštaurácia

Učebný text Afrika

Učebný text a hodinová dotácia

Metodika pre využitie učebných textov na učiteľskej forme VŠ štúdia

Články

 

Tématické celky z matematiky pre základné a stredné školy sa na rôznych úrovniach vzdelávania preberajú relatívne izolovane, so slabými väzbami na používanie matematiky v situáciách reálneho života. Predložený projekt sa zameral na spracovanie učebných textov, ktoré prezentovali komplexné vyučovanie matematiky v spojení s aktivitami z reálneho života, ktoré motivujú žiakov pre aktívnu prácu na hodinách.

Na tejto stránke nájdete výstupy, ktoré boli vytvorené v rámci projektu za celé obdobie jeho riešenia.