Hadík

Home

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

Čo je to didaktická hra

Materiály na stiahnutie

O autorovi

Jedná sa vlastne o adaptáciu matematickej hry "Mechúrik košťúrik" (Burjan Vladimír, Ľudmila Burjanová: Matematické hry, Bratislava 1991). Hra je výborná na precvičovanie zobrazovania objektov pomocou stredovej súmernosti. Použiť ju možno tiež ako propedeutiku pre danú tému. Slúžiť môže ako motivácia a aj na získanie spätnej väzby o zvládnutí učiva. Plánovanie ťahov je príležitosť na rozvoj strategického myslenia.

Pravidlá hry:

Učiteľ žiakom rozdá hracie plány tvorené štvorcovou sieťou rozmerov 6x5 (tieto rozmery možno podľa potrebnej dĺžky trvania jednej hry zmeniť). Žiak, ktorý je prvý na ťahu, nakreslí do ľubovolného štvorca hracej siete kruh, do ktorého napíše číslo 1. (Hadík sa narodil a má jeden deň.) Druhý hráč si vyberie ľubovoľný mrežový bod, t.j. bod kde sa pretínajú čiary štvorcovej siete a stredovou súmernosťou so stredom v tomto bode zobrazí pôvodný kruh do jeho novej polohy. Do ľubovolného voľného štvorca susediaceho vodorovne resp. zvislo s novou polohou pôvodného kruhu prikreslí ďalší kruh. Do oboch týchto kruhov napíše číslo 2. (Hadík sa premiestnil a podrástol, už má dva dni.) Pokračuje sa analogicky, každý ďalší ťah spočíva v premiestnení hada a jeho zväčšení o jeden štvorec siete. Hráči sa striedajú v ťahu. Ak v rámci ťahu ľubovolná časť hada má byť zobrazená mimo štvorcovej siete, resp. do priestoru, kde had už bol, hráč prehráva. Takisto prehráva, ak nemá voľný priestor na zväčšenie hada. V rámci nasledujúcej partie hry žiaci zmenia poradie, v ktorom hru začínali. Ilustračný priebeh hry je na obrázku.